Privacyverklaring

1. Inleiding

 

Wij hechten veel belang aan privacy en de bescherming van persoonsgegevens. In het kader van haar activiteit verwerkt Winge Golf nv (hierna de club) persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring informeert over de wijze waarop de club persoonsgegevens verzamelt en verwerkt van de bezoekers van de website www.wingegolf.be. We nodigen je uit om deze aandachtig te lezen.

De privacyverklaring en het privacybeleid van de club die van toepassing zijn voor de leden van de club & businessclub of betrokkenen en de bezoekers van de club en haar faciliteiten, kan als pdf worden gedownload of wordt voorgelegd op eenvoudige vraag aan het onthaal van de club.

De club is de verwerkingsverantwoordelijke, tenzij anders vermeld voor wat betreft de verwerking van persoonsgegevens voor de doeleinden vermeld in deze privacyverklaring.

De betrokkene (hierna ook vermeld ‘jij’ of ‘jouw’) is de persoon waarover de persoonsgegevens worden verzameld en die door deze persoonsgegevens direct of indirect kan worden geïdentificeerd of identificeerbaar is.

Voor vragen in verband met deze verklaring kun je mailen naar privacy@wingegolf.be. Andere contactgegevens zijn beschikbaar op de website: www.wingegolf.be.

Deze versie werd aangepast op 11 april 2024. Wij werken deze privacyverklaring regelmatig bij om af te stemmen op veranderende omstandigheden. Daarom adviseren wij je om deze pagina regelmatig te consulteren.

 

 

2. Club

 

Winge Golf nv is eigenaar van de website wingegolf.be en deze wordt ook ter beschikking gesteld van Winge Golf en Country Club vzw. De beide entiteiten maken deel uit van de groep Ter Wyndt nv.

Actieve vrijwilligers die de organisatie van de club ondersteunen maken deel uit van Winge Golf en Country Club vzw. De vzw kan ook de persoonsgegevens die verkregen worden via de website van Winge Golf nv verwerken. Vrijwilligers hebben een verwerkersovereenkomst afgesloten met Winge Golf nv.

Winge Golf nv en Winge Golf en Country Club vzw zijn beide gevestigd op de Leuvensesteenweg 254, 3390 Sint-Joris-Winge en zijn geregistreerd in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder de nummers BE 0432.304.551 (Winge Golf nv) en BE 0434.181.995 (Winge Golf en Country Club vzw).

 

 

3. Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

 

Dit is de verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG vanaf 25 mei 2018, de Belgische wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van de natuurlijke persoon met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en elke overige huidige of toekomstige toepasselijke wetgeving die betrekking heeft op of een impact heeft op privacy en de verwerking van persoonsgegevens.

 

 

4. Verwerkingen van persoonsgegevens, toestemming

 

Door het verstrekken via de contactpagina, een landingspagina of via e-mail van je persoonsgegevens, telefoonnummer en e-mailadres, verklaar je kennis te hebben genomen van deze privacyverklaring en ga je akkoord met deze verklaring, alsook met de verwerking van jouw persoonsgegevens zelf. Je kan deze toestemming eenvoudig en te allen tijde intrekken. Meer informatie vind je in punt 8 van deze privacyverklaring.

Op wingegolf.be staan links naar websites van derden (bijvoorbeeld: www.i-golf.be, www.youreka-virtualtour.be, google.be/maps … ). Wij kunnen voor de verwerking van persoonsgegevens van deze websites niet aansprakelijk worden gesteld. De desbetreffende eigenaars van deze webpagina’s zijn hiervoor verantwoordelijk.

 

 

5. Verzamelde gegevens en waarvoor ze gebruikt worden

 

Wanneer je met ons contact opneemt worden deze persoonsgegevens gebruikt: naam en voornaam, adres, gsm-nummer en e-mailadres. Voor zakelijke contacten vragen we ook het btw-nummer en gegevens die relevant zijn voor onze netwerkevenementen.

Wij verwerken jouw persoonsgegevens bij het invullen van het contactformulier:

  • Om te antwoorden op een vraag die gesteld werd.
  • Voor het kunnen leveren, op jouw vraag van onze diensten en/of producten.
  • Om informatie te kunnen toesturen en je op de hoogte te houden van onze diensten, activiteiten en/of producten.

Wij verwerken jouw persoonsgegevens bij het inschrijven voor een event van ons B2B-netwerk:

  • Om je deelname en aanwezigheidsvoorkeuren te registreren.
  • Om je toe te laten gasten uit te nodigen.
  • Om jou en je gasten informatie te kunnen toesturen over het betreffende event.

Wij verwerken jouw persoonsgegevens bij het invullen van het formulier op initiatie.wingegolf.be:

  • Om je in te schrijven op de wachtlijst voor gratis golfinitiaties
  • Om je te informeren wanneer kan ingeschreven worden op initiaties
  • Om informatie te kunnen toesturen over onze betalende initiaties

Je schrijft in op onze wachtlijst via een dubbele opt-in. Je kunt ook weer uitschrijven via de uitschrijflink onderaan, of op eenvoudig verzoek.

 

 

6. Gebruik van cookies

 

Een cookie is een tekstbestandje met gegevens dat een website (wanneer een gebruiker deze bezoekt) op je apparaat wil opslaan om informatie te bewaren, zoals je taalvoorkeur of inloginformatie.

Indien er op www.wingegolf.be of initiaties.wingegolf.be cookies gebruikt worden, slaan ze geen persoonlijk identificeerbare informatie op. Er worden in dat geval enkel strikt noodzakelijke functionele cookies gebruikt. Dat soort cookies dient niet geaccepteerd te worden bij bezoek. Hierdoor zie je hier geen pop-up, slide-in of notificatiebalk die naar jouw goedkeuring vraagt om cookies te aanvaarden.

Functionele cookies zijn nodig om een site te laten werken en kunnen om die reden niet uitgeschakeld worden. In de meeste gevallen worden deze cookies alleen gebruikt wanneer je iets aanvinkt. Bijvoorbeeld om je taalvoorkeur te registreren, in te loggen als beheerder of wanneer je een formulier invult. Je kunt je browser zo instellen om zelfs deze cookies te blokkeren of om je voor deze cookies te waarschuwen, maar sommige delen van onze site zullen dan niet werken.

 

 

7. Bewaartermijnen

 

In deze privacyverklaring wordt aangegeven wat de bewaartermijn is voor de persoonsgegevens die we hebben verzameld en verwerkt. Er zijn enerzijds de wettelijk vastgestelde termijnen welke worden gehanteerd door de club en anderzijds respecteren we de termijn die niet langer is dan effectief en noodzakelijk, om het gecommuniceerde doel te kunnen verwezenlijken.

 

 

8. Rechten voor de betrokkenen

 

Welke rechten heb je bij de verwerking van jouw persoonsgegevens?

De uitvoering van de rechten gebeurt uiterlijk 30 dagen nadat de aanvraag hiertoe werd ontvangen op het e-mailadres: privacy@wingegolf.be. Wanneer deze termijn niet kan worden gehaald, informeren we je voor het verstrijken van de oorspronkelijke periode.

Wees steeds zo specifiek mogelijk als jij jouw rechten wil laten uitoefenen. We zullen de identiteit van de aanvrager steeds controleren. De aanvraag dient steeds vergezeld te zijn van een kopie van de identiteitskaart waar pasfoto, identiteitskaartnummer en rijksregisternummer onherkenbaar zijn gemaakt. Wanneer we van oordeel zijn dat het afgeleverde document onvoldoende bewijs levert, informeren wij je. We behouden ons het recht om niet in te gaan op de aanvraag tot er een voldoende bewijs afgeleverd wordt.

Welke rechten kent de Algemene Verordening Gegevensbescherming je uitdrukkelijk toe?

Recht op informatie (art.13-14): Dit recht wordt beschreven in dit document.

Inzage eigen persoonsgegevens (art.15): Je hebt recht tot inzage in de persoonsgegevens die we over jou verwerken, wat is de doelstelling van de verwerking en waar hebben we de gegevens vandaan gehaald en wie de gegevens ontvangt. We geven eveneens mee hoe lang we de gegevens bewaren dan niet of aan automatische besluitvorming doen en/of we deze gegevens naar een land buiten de Europese Unie te versturen. Deze gevraagde informatie bezorgen we je schriftelijk of elektronisch binnen een redelijke termijn.

Rectificatie van gegevens (verbeteren/vervolledigen) (art.16): De gegevens die wij van jouw verwerken zijn soms niet (meer) correct. Je kan steeds vragen om de onjuiste gegevens te verbeteren of aan te vullen met de ontbrekende gegevens.

Recht op het wissen (art.17): Indien je van mening bent dat wij jouw persoonsgegevens onrechtmatig verwerken, kan je vragen om deze persoonsgegevens te laten wissen. Dit verzoek tot het wissen van persoonsgegevens kan door de club geweigerd worden, wanneer dit gerechtvaardigd is. Voorbeelden zijn wettelijke plichten tot het bijhouden van bepaalde gegevens.

Recht op het beperken van persoonsgegevens (art.18): Je kan vragen om de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken wanneer er een vermoeden is dat de gegevens onjuist zijn, de verwerking onrechtmatig is of als je niet akkoord gaat dat we de gegevens verwerken onder ons gerechtvaardigd belang.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens (art.20): Je kan met ons contact opnemen om te vragen om jouw persoonsgegevens die je aan ons gegeven hebt aan een derde partij over te dragen.

Recht om bezwaar in te dienen (art.21): Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens, met inbegrip van profilering. De verwerking wordt dan gestopt, tenzij het verwerken nodig is voor een wettelijke verplichting zoals het respecteren van sociale en fiscale wetgeving of met het oog op de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Recht om klacht in te dienen: Indien je niet akkoord gaat met ons standpunt of het antwoord op jouw vraag kan je je steeds richten tot de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit waar je klacht kan neerleggen. Het adres van de autoriteit vind je in punt 11 van deze privacyverklaring.

 

 

9. Veiligheid, vertrouwelijkheid en verantwoordelijkheid

 

De club past veiligheidsmaatregelen toe op technisch en organisatorisch vlak. Dit is om de vernietiging, het verlies, de integriteit, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens welke werden verzameld op de website, te vermijden. Dit geldt ook voor iedere niet toegestane verwerking van deze gegevens. In geen geval kan de club aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens. Alle gegevens worden steeds vertrouwelijk behandeld. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via privacy@wingegolf.be.

Deze website bevat hyperlinks naar andere websites en verwijzingen naar andere informatiebronnen. Het aanbieden van deze hyperlinks impliceert niet dat de club de informatie die deze bronnen bevatten, goedkeurt naar vorm of inhoud. De club aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit het consulteren van informatie die zich op andere websites of bij andere informatiebronnen bevindt waarnaar de site van de club verwijst. We verwijzen bijgevolg ook naar de privacyverklaring van de website waarop je wordt doorgelinkt en adviseren deze eveneens te consulteren.

 

 

10. Verwerkers en andere derden

 

Wanneer leveranciers of vrijwilligers toegang hebben tot gegevens van personen, sluit de club een verwerkersovereenkomst af met deze personen.

Wij zullen jouw persoonsgegevens niet doorgeven, verkopen, verhuren, verspreiden of op andere wijze commercieel beschikbaar stellen aan derden.

 

 

11. Contactgegevens

 

Je kan jouw vragen over deze verklaring mailen naar privacy@wingegolf.be. Het contactadres van Winge Golf nv is Leuvensesteenweg 254, 3390 Sint-Joris-Winge.

Wanneer je een klacht wil indienen bij de verantwoordelijke overheidsinstantie, kan dit bij de GBA (de Gegevensbeschermingsautoriteit). Deze is gevestigd in de Drukpersstraat 35, 1000 Brussel en bereikbaar via telefoon op +32 2 274 48 00 of via e-mail op dit adres: contact@apd-gba.be.